Aplicatia se incarca
Produse chimice industriale

Sulfat de aluminiu

Produse chimice industriale

Sulfat de cupru

Produse chimice industriale

Sulfat de fier

Produse chimice industriale

Sulfat de sodiu

Produse chimice industriale

Sulfit de sodiu

Produse chimice industriale

Tiosulfat de sodiu

Produse chimice industriale

Uree

Produse chimice industriale

Acid boric

Produse chimice industriale

Acid fosforic

Produse chimice industriale

Acid oxalic

Produse chimice industriale

Acid peracetic

Produse chimice industriale

Bicarbonat de sodiu

Produse chimice industriale

Carbune activ

Produse chimice industriale

Clorura de amoniu

Produse chimice industriale

Clorura de potasiu